Friends talking in a café

सगळ्यो गजाली करच्यो, चड आनंद मेळोवचो आनी संपर्कांत रावचे

Woman using a touch screen on her laptop

गजाली करून घेवच्यो

तुमच्या डिव्हायसाचेर तुमकां किद्याची गरज आसा तें सिंक्रोनायझ दवरूंक, Microsoft खात्या वरवीं सायन इन करचें. Office Online, Outlook, Skype, OneNote, OneDrive आनी खूब किद्याक फुकट ऍक्सॅस मेळोवचो.

चलो आपल्या लॅपटॉपाचेर नियंत्रक घेवन Xbox Live खेळटा.

चड आनंद मेळोवचो

Xbox Live आनी Microsoft Store, तुमची इत्सा वैयक्तीकरण करूंक, बरी मनरिजवण मेळोवची. तुमी जेन्ना Microsoft वरवीं सायन इन करचें तेन्ना तुमचे आवडीचे खेळ, ऍप्लिकेशनां, संगीत, मुव्ही आनी खूब किदें सोंपेपणीं मेळोवचें.

अस्तुरी आनी ताचें भुरगें मुरगट्टात.

संपर्कांत रावचे

काम वा वाजोवपाच्या संदर्भांत तुमकां किदें सामकें आवश्यक आसा, तांकां कनॅक्टेड रावूंक, सायन इन करचें. Skype वरवीं HD व्हिडिओ कॉल आनी संदेश मेळोवचो, आनी Outlook वरवीं तुमच्या इनबॉक्साचें नियंत्रण मेळोवचें, आनी हें सगळें फुकट आसतलें.

दादलो पर्वताचे तेंगशेर वता.

सोंपें आनी व्यक्तीगत

तुमच्यो म्हत्वाच्यो फायली सदांच लागीं आसतात आनी तुमच्या डिव्हायसांचेर तुमच्या खात्याच्यो मांडावळी सिंक्रोनायझ जातात. तुमी जेन्ना Microsoft वरवीं सायन इन करतात तेन्ना सगळ्यो गजाली सोंप्यो दवरच्यो.

कुटुंब जेवणाच्या मेजार बसल्यांत.

विस्तृत केल्ली सुरक्षा

हुस्क्या विणें शॉपिंग, विकसीत गुप्तताय मांडावळी, सक्रीय cloud बॅकअप आनी आमचे संवसारीक दर्ज्याचे सुरक्षेचो आनंद घेवचो.

तुमी सुरवात करूंक तयार आसात?

MICROSOFT वरवीं सायन इन करूंक हांगा क्लिक करचें

सगळ्या बाजारांनी *Microsoft रिवॉर्ड्स् उपलब्ध नात.