Friends talking in a café

Işleri bitiriň, has köp hezil ediň we habarlaşyp duruň

Woman using a touch screen on her laptop

Işleri bitiriň

Ähli gerekli zadyňyzy enjamyňyzda sinhron saklamak üçin, Microsoft bilen hasaba giriň. Office Online-a, Outlook-a, Skype-a, OneNote-a, OneDrive-a we ýenekilere mugt giriş alyň.

Noutbukda, bir elinde kontroller saklap, Xbox Live oýnap oturan oglan.

Has köp hezil ediň

Xbox Live-da we Microsoft Store-da gyzyklanmalaryňyza görä şahsylaşdyrylan güýmenjede iň ajaýyp netijeleri alyň. Microsoft bilen hasaba gireniňizde, öz halaýan oýun, programma, aýdym-saz, kino ýaly zatlaryňyzy ýeňil tapyň.

Ýylgyryp duran zenan we onuň çagasy.

Habarlaşyp duruň

Iş ýa-da oýun, tapawudy ýok, iň zerur kişileriňiz bilen habarlaşyp durmak üçin hasaba giriň. Skype bilen HD wideo jaňlary we habarlary alyň, Outlook bilen Gelen gutyňyzy öz eliňize alyň, ählisem mugt.

Dagyň depesine dyrmaşyp barýan adam.

Ýeňil we şahsylaşdyrylan

Möhüm faýllaryňyz hemişe el ujuňyzda we hasap sazlamalaryňyz ähli enjamlaryňyzda sinhronlanyp durýar. Microsoft bilen hasaba gireniňizde, işleri ýeňilleşdiriň.

Saçak başynda oturan maşgala.

Güýçlendirilen howpsuzlyk

Aladasyz söwda etmegi, kämil gizlinlik sazlamalaryny, işjeň bulut ätiýaçlamasyny we dünýä derejesindäki howpsuzlygymyzy hezil edip ulanyň.

*Microsoft Rewards ähli bazarlarda elýeterli däldir.